Här kan du läsa om
försäljningsprocessen

Ett bostadsköp är en stor och viktig affär och vi vill att du ska känna det tryggt och bekvämt att köpa en bostad av oss. Därför vill vi nämna de viktigaste punkterna för att du ska känna till de olika stegen i köpprocessen och i vilken ordning saker och ting sker. Att bli ägare av en bostadsrätt innebär att du betalar en insats och köper en andel och medlemskap i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är rätten att nyttja en bostad i obegränsad tid, så länge man följer föreningens stadgar och betalar månadsavgifterna. Föreningen i sin tur äger fastigheten med tillhörande byggnader.
Intresseanmälan
Genom att lämna din intresseanmälan registreras du i projektets intressentlista. Listan hanteras av den ansvariga mäklaren och du kommer få en bekräftelse via mail på att intresseanmälan har inkommit.
Mäklarkontakt
Efter din intresseanmälan kommer den ansvariga mäklaren för projektet kontakta dig via telefon för att prata lite mer om projektet, nuläget och hur nästa steg ser ut. Här får du även tillfälle att ställa dina frågor kring projektet.
Löpande information
För oss är det viktigt att kommunicera löpande. Du kommer därför hållas uppdaterad med ny information via bland annat nyhetsbrev. Har du anmält intresse i tidigt skede får du inte bara förtur inför en säljstart utan ibland får du även möjlighet att vara med och påverka utformningen av projektets detaljer.
Till salu
När tidigt anmälda intressenter bearbetats och erbjudits förtur till kontrakt så erbjuds kvarvarande lägenheter genom att publiceras i en publik försäljning. Nya byggprojekt brukar ofta presenteras i särskilda visningslokaler, antingen på mäklarens kontor eller i närheten av byggplatsen. Ta kontakt med ansvarig mäklare för att få information om hur försäljningen i aktuellt projekt går till.
Avtal
Erbjuds du en bostad som du tackar ja till så är det dags att teckna ett bokningsavtal alternativt ett förhandsavtal. I detta skede rekommenderar vi att du har gått igenom din ekonomi och skaffat ett lånelöfte via din bank. Vill du ha hjälp med en bankkontakt, fråga projektets ansvarige mäklare.
Förhandsavtal
Förhandavtal är ett bindande avtal mellan dig och den nybildade bostadsrättsföreningen där du förbinder dig att köpa bostaden. I detta skede finns en ekonomisk kostnadskalkyl framtagen som redovisar de beräknade kostnaderna för föreningens förvärv av fastigheten samt beräknade drifts- och kapitalkostnader. Kostnaderna är beräknade och förutsättningarna kan och får ändras gällande t ex insats dvs. köpeskilling, månadsavgift och inflyttning. Dock finns en lagreglering som skyddar köparen mot oskäliga förändringar som i vissa fall ger köparen rätt att kliva av köpet.

Eftersom förhandsavtalet är juridiskt bindande kan köparen inte kliva av köpet under andra förutsättningar än oskäliga förändringar. Det betraktas som kontraktsbrott som kan leda till skadestånd. Har föreningen tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott har de rätt att avtala att du skall erlägga förskott till föreningen i samband med avtalstecknande. Förskottets storlek kan variera. Har du i tidigare skede erlagt en bokningsavgift tillgodoräknas det beloppet. I samband med förhandstecknandet så gör också bostadsrättsföreningen en medlemskapsprövning på dig, du blir dock inte formellt antagen som medlem i föreningen förrän upplåtelse har skett.
Upplåtesleavtal
När bostadsrättsföreningen upprättat en ekonomisk plan och erhållit tillstånd från Bolagsverket att upplåta bostadsrätter tecknar du upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen, vanligtvis sker detta några månader före inflyttningsdagen. Du erlägger i många fall en dellikvid som kan variera i belopp, eventuellt tidigare erlagt förskott tillgodoräknas. Det är vid upplåtelseavtalet som du blir juridiskt ägare till lägenheten. Uppgifterna i den ekonomiska planen är nu definitiva och de beräknade kostnaderna från förhandsavtalet har nu fastställts.

Köparen kan inte kliva av köpet i det här skedet utan det betraktas som ett kontraktsbrott som kan leda till skadestånd. Innan föreningen undertecknar upplåtelseavtalet prövar den om du kan godtas som medlem i föreningen. Har du tidigare tecknat förhandsavtal så skedde medlemskapsprövningen i samband med det men det är först nu du formellt blir antagen som medlem.
Egen försäljning
Har du för avsikt att sälja nuvarande bostad så är det dags att förbereda det. Vi hjälper dig att lägga upp en plan för försäljningen så att den passar in med inflyttning i den nya bostaden.
Besiktning
Innan du tillträder din nya bostad så görs en slutbesiktning med en bedömning huruvida byggnationen är fackmannamässigt utförd. Parter är bostadsbyggaren och bostadsrättsföreningen. En opartisk besiktningsman, som är utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse, utför besiktningen tillsammans med en representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören.

Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter och kontrollera inredningsval. Under efterbesiktningen kontrolleras att de eventuella fel och brister som påtalades i slutbesiktningen är åtgärdade. Garantibesiktning görs cirka fem år efter slutbesiktningen. En uppföljning av slutbesiktningen görs efter ca två år.
Tillträde
Definitiv tillträdesdag anges i upplåtelseavtalet senast tre månader före din tillträdesdag. Slutbetalning sker ofta några dagar innan tillträdesdagen men skall dock ske senast på tillträdesdagen. På tillträdesdagen får du nycklarna till din nya bostad. Då det i många fall är flera som får tillgång till sin nya bostad samtidigt så kan det vara så att du får en förutbestämd tid att nyttja hissen för att din flytt skall flyta på så smidigt som möjligt.

Har du några funderingar?

Välkommen med din intresseanmälan

Jag finns här för att vägleda dig genom hela projektet. Genom att anmäla intresse och skicka in dina kontaktuppgifter kan jag höra av mig till dig för att berätta mer och besvara eventuella frågor som du har.

Mathias Bergvik
Ansvarig mäklare på Fastighetsbyrån.

Tack!
Vi har mottagit din intresseanmälan och återkommer till dig inom kort.

Med vänliga hälsningar,
Fastighetsbyrån
Oops! Something went wrong while submitting the form.
till intresseanmälan